VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ONLINE OBJEDNÁVKY

1. Obecná ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi prodávajícím (provozovatel internetového obchodu) a kupujícím při prodeji a dovozu jídel prostřednictvím webové stránky www.bistrofriends.cz/rozvoz-vitkovice/. Kupující je povinen se s obchodními podmínkami seznámit před odesláním objednávky. Objednáním jídel potvrzuje kupující souhlas s níže uvedenými obchodními podmínkami.

2. Kontakty na prodávajícího

Bistro Friends – Ostrava-Vítkovice

Mírová 97/24, 703 00 Ostrava-Vítkovice

TEL: 732 466 554

E-mail: rozvoz@bistrofriends.cz

IČ: 05260302

3. Objednávky

Objednávky lze provádět na naši stránce www.bistrofriends.cz/rozvoz-vitkovice/. Objednávku je třeba provést v minimální ceně od 200 Kč, která Vám přijde na uvedený email, kde si lze objednávku překontrolovat a případně upravit. Objednávku je třeba provést nejpozději půl hodiny před požadovaným termínem doručení/vyzvednutí. V případě nefunkčnosti stránek, nebo při problému s připojením k internetu je možné objednávku provést telefonicky.

Telefonní spojení pro objednávky v bistru.

Mobil: 732 466 554

Objednávka bude doručena na Vámi uvedený e-mail, pokud objednávku učiníte na naši webové stránce. Pokud Vám nebyla objednávku doručena a je třeba ji opakovat, ověřit si telefonicky zda jste vyplnili e-mail.

Kupující má právo zrušit objednávku do 15 minut od odeslání objednávky telefonicky na uvedeném čísle. Po tomto termínu je objednávka považována za závaznou a její pozdější zrušení nebude akceptováno.

U zboží, které není objednáno přes webovou stránku www.bistrofriends.cz/rozvoz-vitkovice/, ale telefonicky, je nutné uvést následující údaje:

Objednané jídlo, jméno a příjmení objednatele, adresu dodání, kontaktní telefon.

4. Ceny

Veškeré ceny jsou uvedeny na našich stránkách včetně DPH, kupní cena zboží je stanovena ceníkem platným ke dni objednávky. Ke každé objednávce jídla s sebou/s rozvozem přidáváme cenu za obaly 5 Kč. Ceny jídel, nápojů a dopravy jsou konečné. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v závislosti na okolnostech, které sám nemůže ovlivnit.

5. Platební podmínky

Objednané zboží je možné uhradit následujícím způsobem:

a/ Platba hotově při převzetí

b/ Platba kartou při převzetí

c/ Vyplněním objednávky se zákazník zavazuje doručené zboží uhradit, způsobem uvedeným na objednávce.

6. Dodací podmínky

Objednané zboží je dovezeno na adresu objednatele naším kurýrem, v pracovní dny mezi 11 až 21 hodinou a o víkendu v tuto dobu nerozvážíme. Při osobním vyzvednutí v pracovní dny mezi 10 až 22 hodinou a o víkendu mezi 11 - 22 hodinou. Doba dovozu se může změnit, v případě špatné dopravní situace, nebo špatného počasí, defektu či havárie. Trasy jsou plánovány dle otvírací doby firem, nebo na základě dohody. Objednané zboží doručujeme 30 - 60 minut od doručení objednávky mailem/telefonicky (dle momentální situace). Pokud si chcete čas upřesnit napište jej do poznámky k objednávce nebo zavolejte na naše tel. č.: 732 466 554. Dobu osobního vyzvednutí v bistru můžete zadat pomocí předpřipravených kolonek (10 - 22 hod.) před ukončením objednávky v sekci doprava.

7. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem a příslušnými právními předpisy ČR.

Zboží - "Jídla" jsou určena k okamžité spotřebě. 

Záruka se nevztahuje na závady způsobené: neoprávněným zásahem, nevhodným skladováním, neodbornou manipulací v důsledku použití zboží k jiným než určeným účelům vlivem živelní pohromy nebo zásahem vyšší moci.

8. Reklamace

Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat, zda nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít. O této skutečnosti neprodleně informovat řidiče/prodávajícího. Při převzetí zboží bez zbytečného prodlení provést kontrolu množství a druhu dodaného zboží, o zjištěných závadách neprodleně informovat řidiče/prodávajícího. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Oprávněné reklamace budou řešeny okamžitě (dle dohody), vrácením kupní ceny v hotovosti nebo případně náhradou nového zboží. Pro úspěšné řešení reklamace je nezbytné kontaktovat kupujícího okamžitě, telefonicky, e-mailem. Při reklamaci jídla je nutné reklamované jídlo předat nezkonzumované cca v 70% původní velikosti.

9. Zpracování osobních údajů:

9.1 Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího pro účely uzavření a správy smlouvy a realizaci dodávky, pro plnění svých právních povinností nebo se souhlasem kupujícího za účelem vylepšování služeb a nabídky prodávajícího, pro marketingové účely vč. zasílání obchodních sdělení a personalizace reklamy, příp. jiným účelem, ke kterému udělil kupující souhlas.

9.2 Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejících českých právních předpisů a v souladu se Zásadami pro nakládání s osobními údaji prodávajícího www.bistrofriends.cz/pravidla-ochrany-soukromi/, ve kterých je uvedeno, jakým způsobem prodávající nakládá s osobními údaji kupujícího, jaké informace o kupujícím ukládá, jak dané informace využívá a komu je případně předává. Zásady pro nakládání s osobními údaji taktéž obsahují výčet veškerých práv kupujícího v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejm. pak právo na informace, opravu, vymazání či právo souhlas se zpracováním kdykoli odvolat.

9.3 V souvislosti se zpracováním osobních údajů prodávající prohlašuje, že (I.) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky stanovenými právními předpisy; (II.) zajistil, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti; (III.) přijal vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil nezbytnou úroveň zabezpečení osobních údajů; a (IV.) v případě porušení zabezpečení osobních údajů s rizikem pro práva a svobody fyzických osob informuje dozorový orgán, příp. subjekty údajů.

10. Závěrečná ustanovení

Výše uvedené obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách www.bistrofriends.cz v den odeslání objednávky kupujícím. Prodávající si vyhrazuje právo změnit obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odst. 1 Obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 409 a následující. Tyto všeobecné podmínky jsou platné od 9. 1. 2023 do odvolání nebo jejich změny.